BTF Finland
Uutiset

Uutiset

19.11.2015: Uutta oikeuskäytäntöä.

 

Isännöinnistä maksettua korvausta ei pidetty palkkana


Kiinteistö Oy A:n ja B Oyj:n tarkoituksena oli solmia isännöintisopimus. Toimeksiantoon kuului Kiinteistö Oy A:n tehtävien hoitaminen isännöintitehtäväluettelon mukaisessa laajuudessa sekä alalla vakiintuneen käytännön mukaisesti. Sopimuksen mukaan Kiinteistö Oy A:n toimitusjohtajan tehtäviä hoiti B Oyj:n kulloinkin esittämä ja Kiinteistö Oy A:n hallituksen hyväksymä ja nimeämä henkilö.
 
Kun otettiin huomioon isännöintisopimuksen sisältö, toimitusjohtajan tehtävän luonne kyseisessä yhtiössä ja toimitusjohtajan tehtävästä maksettavan palkkion sisältyminen isännöintisopimuksen perusteella maksettavaan kokonaiskorvaukseen, korkein hallinto-oikeus katsoi, että toimitusjohtajan tehtävästä maksettavaa palkkiota ei voitu pitää sellaisena henkilökohtaisesta tehtävästä maksettavana palkkiona, jota ennakkoperintälain 13 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetaan. Sillä, että yhtiöön sovellettiin osakeyhtiölakia ja siten myös lain toimitusjohtajaa koskevia säännöksiä, ei ollut asiassa merkitystä. Ennakkoratkaisu.
KHO 17.11.2015 T:3257 eli vuosikirjassa KHO:2015:161

Alaikäiselle ei myönnetty perintöverotuksessa sukupolvenvaihdoshuojennusta


Perinnönjättäjä omisti kuollessaan 50 prosenttia A Oy:n osakekannasta. Hänen jakamattoman kuolinpesänsä osakkaita olivat leski ja puolisoiden alaikäinen tytär. Leski nimitettiin yhtiön hallituksen jäseneksi, ja hän toimi yhtiön laatupäällikkönä. Alaikäinen perinnönsaaja ei voinut itse osallistua osakeyhtiön toimintaan.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että perinnönsaaja ei jatkanut yritystoimintaa siten kuin perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentissa tarkoitetaan eikä hänelle voitu myöntää tuohon lainkohtaan perustuvaa sukupolvenvaihdoshuojennusta. Lainkohtaa ei ollut perusteltua tulkita aiemmasta oikeuskäytännöstä poikkeavalla tavalla sen johdosta, että nyt oli kysymys perintöön eikä lahjaan perustuvasta saannosta. Äänestys 3-2.
KHO 18.11.2015 T:3316 eli vuosikirjassa KHO:2015:166

Takaisin