BTF Finland
Uutiset

Uutiset

16.02.2016: Asiantuntijapalveluita tarjoavan yhtiön osakkeen arvo
Asiantuntijapalveluita tarjoavan yhtiön osakkeen arvo A oli vuonna 2009 ostanut 13 asianajotoimintaa harjoittavan B Oy:n osaketta kauppahinnoilla, jotka olivat vastanneet osakassopimuksessa niin sanotun naken in naken ut -periaatteen mukaisesti sovittua osakkeiden tasearvoa. Osakkeista 11 oli ostettu B Oy:ltä ja kaksi yhtiön osakkaana olleilta asianajajilta. Osakekauppojen jälkeen A oli omistanut yhtiön sadasta osakkeesta 13. Kaksi muuta osakasta olivat omistaneet yhtiön osakkeista kumpikin 42, ja kolme osaketta oli yhtiön itsensä hallussa.
Lue lisää...

19.11.2015: Uutta oikeuskäytäntöä.
Isännöinnistä maksettua korvausta ei pidetty palkkana.
Lue lisää...

08.10.2014: Verohallinnolta uusi ohje ansiotulojen verotuksesta.
Verohallinto on julkaissut uuden ohjeen, jossa kerrotaan tavanomaisempien ansiotulona pidettävien tulojen verotuksesta. Tällaisia tuloja ovat muun muassa palkkatulot ja niihin rinnastettavat suoritukset sekä osakeyhtiöstä, yhtymästä, elinkeinotoiminnasta ja maataloudesta saadut ansiotulo-osuudet.
Lue lisää...

16.05.2014: Markkinointi- ja edustustilaisuudet arvonlisäverotuksessa.
Verohallinto on julkaissut uuden ohjeen Markkinointi- ja edustustilaisuudet arvonlisäverotuksessa (22.4.2014, Dnro: A198/200/2013). Ohjeessa käsitellään edustustilaisuuden ja markkinointitilaisuuden välistä rajanvetoa arvonlisäverotuksessa. Uusi ohje muuttaa aikaisempaa ohjeistusta, jonka mukaan tietylle kohderyhmälle järjestettyä tilaisuutta pidetään edustustilaisuutena Uuden ohjeen mukaan tällaisiin tilaisuuksiin liittyvien kulujen arvonlisäverot voivat olla tietyin edellytyksin kokonaan tai osittain vähennyskelpoisia
Lue lisää...

26.03.2014: Kehysriihen veroratkaisut.
Hallitus on sopinut seuraavista veroratkaisuista vuosille 2015-2018.
Lue lisää...

19.11.2013: 2014 muutoksia elinkeinotulon ja voitonjaon verotukseen.
Hallitus esittää eduskunnalle päätettäväksi (He185/2013) muutoksista yhteisöverokantaan, pääomantuloveron progressioon sekä elinkeinotoiminnan, osinkotulon ja vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuvan varojenjaon verotukseen.
Lue lisää...

12.11.2013: Ohje yrittäjän työterveyshuollon kustannusten vähentämisestä verotuksessa.
Verohallinto on julkaissut ohjeen, jossa käsitellään liikkeen- ja ammatinharjoittajan ja osakeyhtiön osakkeenomistajan ja henkilöyhtiön yhtiömiehen itselleen järjestämän työterveyshuollon kustannusten vähentämistä.
Lue lisää...

08.10.2012: Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtoverotus
Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtoverotus kiristyy
Lue lisää...

25.07.2011: Hallitusohjelman veromuutokset
Työn verotus säilyy vaalikauden aikana entisellään. Pääomatulojen verokanta nostetaan 30 %:iin ja vero muutetaan progressiiviseksi siten, että veron taso on 32 % pääomatulojen 50 000 euroa ylittäviltä osin. Perintö- ja lahjaverotukseen lisätään uusi 16 %:n porras yli 200 000 euron perinnöille ja lahjoille.
Lue lisää...